0%

 

Skip to Content

KVKK Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni Akıllı Lojistik Dağıtım ve Depolama Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “Şirket” veya “Akıllı Lojistik” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Kapsam


İşbu KVKK ile uyumlu olarak hazırlanan Aydınlatma Metni, Akıllı Lojistik’in Veri Sorumlusu olarak yasalar kapsamında işlediği kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme faaliyetlerini açıklama amacıyla hazırlanmıştır.

2. Tanımlamalar


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda listelenmiş olan tanımlamalar geçerli olacaktır:
İlgili Kişi/Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık bilgileri, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydı ile otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması veya kullanılmasının engellenmesi gibi; veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
KVKK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi


Akıllı Lojistik, veri sahibi tarafından veya üçüncü kişi tarafından veri sahibinin açık rızası ve diğer hukuki sebepler çerçevesinde ile şirkete iletilen her tür kişisel veriyi, yerel ve uluslararası kişisel veri koruma mevzuatı ve ikincil düzenlemelerde yer alan hükümlere riayet ederek ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak işleyecektir.
KVKK kapsamında, “Veri İşleme Faaliyetleri” her türlü kişisel verilere yönelik olarak; tutma, kayıt altına alma, saklama, aydınlatma, aktarma, silme, imha etme, sınıflandırma, geri alma, erişim sağlama ve yasaların gerekli gördüğü diğer faaliyetleri tanımlamaktadır.
Akıllı Lojistik, edindiği ilgili kişi verilerini KVKK madde 5, madde 6 ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir:

- İlgili veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde,
- Tedarikçi, iş ortağı veya üçüncü kişi ile yapılan sözleşme kapsamında veri işlenmesi,
- Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında veri işlenmesi,
- Amaçla sınırlı olmak kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatini gerektirdiği durumlarda veri işlenmesi,
- Fiili imkânsızlık ile rızasının açıklayamayan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya başkasının hayatı/beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olma halinde veri işlenmesi.


Akıllı Lojistik tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir:

- Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Müşteri talep/şikayetlerin takibi. - İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
- Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
- Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
- Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
- Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini


4. İlgili Kişinin Hakları


KVKK madde 11 doğrultusunda Veri Sahibi’nin hakları şu şekildedir:

- Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini ve eğer transfer ediliyorsa nereye transfer edildiğini öğrenme.
- Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
- Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
- Kişisel Verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, KVKK ve ilgili yasal mevzuatın öngördüğü şekilde ve sınırlar ve yasal süreler çerçevesinde, Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel Verilerinin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,


5. Kişisel veri sahibi, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine yönelik veri sahibi, her türlü sorularını / itirazlarını Akıllı Lojistik adına Veri Sorumlusu’na ik@akillilojistik.com.tr adresinden yazılı olarak iletebilir.