0%

 

Skip to Content

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Amaç ve Kapsam


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının (“Politika”) temel amacı Akıllı Lojistik Dağıtım ve Depolama Hizmetleri A.Ş. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.
Bu Politika Şirket tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili detaylı veri prosedürleri ile birlikte uygulanmaktadır.

2. Tanımlar


KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
GDPR: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Veri Sahibi/İlgili Kişi: Şirket ve Şirket’in bağlı iştiraklerinin ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Silinmesi: kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi
KVK Kurulu/Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu/Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

3. Prosedür


Şirket, belirli iş faaliyetleri ve fonksiyonlar ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasını ele alan farklı politikalara da sahiptir. Bu Politika, ek şartlar içermedikçe veya kişisel verilerin korunması için daha yüksek standart talep etmedikçe, Şirket’in işbu farklı politikalarındaki veri koruma şartlarını geçersiz kılmaz.
Kişisel verileri işlenmesi ve korunması hakkında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacak; ilgili mevzuat ile işbu Politikanın hükümleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, güncel mevzuat hükümleri öncelikli olarak geçerli olacaktır.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Hususlar


İşbu Politika, kişisel verilerin korunması için KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerinde öngörülen kural ve prosedürlere göre oluşturulmuştur. Bu anlamda, Veri Sorumlusu da KVKK uyarınca: kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğundan gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin korunması bakımından alınan ek tedbirler de dahil olmak üzere, ilgili tüm teknik ve idari tedbirleri almıştır.

5. Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası


a. Kişisel Verileri İşlerken Uyulacak İlkeler

Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuat doğrultusunda işlenmektedir. Şirket’in politika ve prosedürleri, KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan işleme ilkelerine paralel olarak uygulanmaktadır. Şöyle ki;

• Kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf şekilde işlenir,
• Kişisel veriler sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir,
• Kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür,
• Kişisel veriler doğru ve gerektiğinde günceldir, gecikme yaşanmadan silinir veya düzeltilir.
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir,
• Kişisel veriler uygun güvenliğin sağlanmasına yönelik şekilde işlenir,
• Veri sorumlusu KVKK ve/veya GDPR’ın diğer ilkeleri ile uyumluluk sağladığını gösterir. (Sorumlu tutulabilme).

b. Akıllı Lojistik’in Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirket, KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu bağlamda Şirket tarafından ilgili kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve kişisel veri toplamanın hukuki sebebi hakkında aydınlatma/bilgilendirme yapılır.
Şirket tarafından işlenen kişisel verileri işleme amaçları şu şekildedir:
Şirket’in müşterilerine sunduğu hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, Şirket güvenliğinin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi müşteri memnuniyeti ve güvenilirliğinin sağlanması, müşteri talep/şikayetlerin takibi, Şirket tarafından sunulan hizmetlere ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirket tarafından sunulan hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşterilerle imzalanan sözleşmelerin ifası, organizasyon ve etkinlik yönetimi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen işlemlerin gerçekleştirilmesi için ilgili kurumlara bilgi verilmesi, ilgili sair kanundan doğan Şirket yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

c. Akıllı Lojistik’in Kişisel Veri İşlemekteki Hukuki Sebepleri:

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup bu şartlar genişletilemez.

6. Kişisel Verilerin Aktarılması


a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, Şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır meğerki KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususlar söz konusu olsun. Şirket, kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak ve Kanun ve/veya sözleşme gereği Türkiye’deki üçüncü kişilere aktarabilir.

b. Aktarım Yapılan Kurum ve Kuruluşlar

Şirket, aşağıda sayılı mevzuatlar gereğince, kişisel verileri hizmet faaliyetlerine bağlı olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilir:

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
• 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
• 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Karayolu Taşıma Kanunu
• 4982 saylı Bilgi Edinme Kanunu
• 5651 sayılı sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
• 5343 sayılı Emekli Sağlığı Kanunu
• 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
• 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu
• 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler.

7. Kişisel Veri Envanteri


Şirket KVKK ve GDPR uyumluluk süreci boyunca riskleri ve fırsatları tespit etmek için yaklaşımının bir parçası olarak bir veri envanteri oluşturmuştur. Şirketin veri envanteri şunları belirler:

• Kişisel veriyi kullanan iş süreçleri;
• Kişisel verinin kaynağı;
• İşleme faaliyeti;
• İşleme faaliyetinin amacı ve hukuki sebebi
• İşlenen kişisel verinin, veri kategorileri envanteri yönetimi;
• Kişisel verilerin alıcıları ve potansiyel alıcıları;
• Alınan idari ve teknik tedbirler
• Her türlü veri transferi; ve
• Tüm saklama ve imha süreleri ve gereklilikleri.

8. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi


8.1. KVKK’nın 7.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, işlenen kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde Şirket’in kararı, periyodik kontrolü ve/veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.
8.2. Şirket, bu doğrultuda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlamıştır. Detaylı bilgi için [D.18]: Saklama ve İmha Politikası’na bakınız.
8.3. Şirket verinin esasen toplanma sebebi ile bağlantılı olarak, kişisel veriyi veri sahibinin kimliğinin saptanmasına olanak verecek şekilde gerekli olandan uzun süre saklamayacaktır.
8.4. Şirket kişisel veriyi, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alarak sadece kamu yararı, bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistik amaçlarıyla daha uzun süre saklayabilir.
8.5. Kişisel verinin her bir kategorisi için saklama süresi ve Şirketin veriyi saklamak zorunda olduğu yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriteri [D.18]: Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir.
8.6. Şirketin veri saklama ve imha prosedürleri [D.18]: Saklama ve İmha Politikası) tüm durumlarda uygulanacaktır.
8.7. Kişisel veriler KVKK hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda güvenli bir şekilde yok edilecektir – güvenliği sağlamak amacıyla uygun bir şekilde işleme ve böylelikle veri sahibinin “hak ve özgürlüklerini” koruma. – Verinin her türlü yok edilmesi Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda yapılacaktır.

9. İlgili Kişinin Hakları ve Haklarını Kullanması


Kişisel verileri Şirket tarafından işlenen gerçek kişiler, kişisel veri işleme ve haklarında kaydedilen veriler ile ilgili olarak Şirket’e ik@akillilojistik.com.tr e-posta adresinden başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse bu bilginin yapısına ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu yönde yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.